Strobouw achtergrond

Nettelhorst

Locatie: Nettel
Eigenaar: Stichting Twickel
Strobouwer: n.t.b.
Architect: ORIO architecten
Jaar: 2012 - 2013
Oppervlakte: 437,5m²
Bouwkosten: n.t.b.

Waarom moet dit huis herbouwd worden, welk doel wordt daarmee gediend?

Met de herbouw en herbestemming wordt het verleden van deze plek blijvend zichtbaar (cultuurgeschiedenis), waarbij de restanten van het voormalige landhuis beter geconserveerd kunnen worden indien deze opgenomen worden in de herbouw.
Het landhuis neemt een belangrijke plek in in de geschiedenis van de streek en Lochem in het bijzonder.
Met de herbouw en bewoonbaar maken krijgt dit deel van het cultuurlandschap een impuls waarmee behoud van landschappelijke waarden wordt veilig gesteld.

Toelichting op de ambitie tav de energievoorziening en materiaalgebruik:

Er wordt een EPC van 0,4 nagestreefd waarmee het gebouw voor de komende jaren een gunstige energie-huishouding heeft. Leidraad is de Trias Energetica, waarbij om te beginnen oriëntatie, materiaalgebruik en detaillering erop gericht is om het energieverlies tot een minimum te beperken. De door gebruik en installaties opgewekte energie wordt opgevangen en hergebruikt. De overblijvende benodigde energie is afkomstig uit duurzame energiebronnen als zonne-energie, zonne-warmte en aardwarmte. Tevens wordt afvalwater opgevangen, in een helofytenfilter gezuiverd en in het grijswatercicuit hergebruikt.
Voor het materiaalgebruik is de Trias Ecologica leidend. Voor zover mogelijk worden materialen uit hernieuwbare bronnen gebruikt, zoals bijvoorbeeld stro en hout. Indien geen hernieuwbare materialen beschikbaar zijn dient zorgvuldig naar herkomst en restwaarde van de gebruikte materialen gekeken te worden.
In de herbouw worden verleden en toekomst verenigd door te ontwerpen met materialen en energie van de toekomst waarbij landschappelijke en cultuurhistorische waarden leidend zijn. Een waar landhuis van de toekomst!